AKCIA!!! DORUČENIE ZADARMO pri objednávke nad 39,90€ (prostredníctvom Packeta/Zásielkovňa).

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „ VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Ing. Mária Pavlíková, so sídlom: Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr, IČO: 51831180 DIČ:1077739443, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, č.: 440-38422 ( ďalej ako „ Predávajúci“) a kupujúceho ( ďalej len „ Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.chillihell.sk ( internetový obchod/e-shop „ Chillihell“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete ( ďalej len „ Kúpna zmluva“), (Predávajúci a Kupujúci ďalej označený spolu „ Zmluvné strany“).
 2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky/ Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu ( e-obchod ) www.chillihell.sk
 3. VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na e-obchode www.chillihell.sk
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platom znení ak je Kupujúci podnikateľ a/alebo obchodná spoločnosť. Ak je Kupujúci pri uzatváraní Kúpnej zmluvy spotrebiteľom podľa § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, teda Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákonných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom e-obchodu www.chillihell.sk
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky na e- obchode www.chillihell.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom e-obchodu.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke Predávajúceho na e-obchode www.chillihell.sk
 9. Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI)Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50 Nitra 1
 1. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho:
Ing. Mária Pavlíková, so sídlom: Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr, tel. +421 903 949 932, email: chillifarma@chillihell.sk

Článok II.
Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou ( na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. Ak Kupujúci zistí nezrovnalosti týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: chillifarma@chillihell.sk
 5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
5.1. Identifikácia Kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa bydliska/sídlo, IČO, DIČ, kontakt ( telefón a e-mailová adresa).5.2. Kód objednaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov.5.3. Množstvo objednaného tovaru. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresnených a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. 


Článok III.
Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
2.1. V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ( v dôsledku chybne uvedených telefóne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nestane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-tich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

Článok IV.
Poštovné a balné 

 1. Kupujúci si pre doručenie tovaru môže podľa svojej voľby vybrať niektorý z nasledovných druhov doručenia:
 2. a) doručenie na poštu, prostredníctvom Slovenskej pošty
 3. b) kuriérom Slovenskej pošty
 4. c) doručenie prostredníctvom Packeta Slovakia s.r.o.
 5. d) doručenie kuriérom GLS
 6. e) osobný odber v sídle predávajúceho
 7. Dostupné spôsoby dopravy, súvisiace sumy a akékoľvek ďalšie relevantné informácie sú uvedené v sprievodcovi nakupovaním. Informácia o doručení je vždy uvedená na stránke s detailmi o produkte, v nákupnom košíku, počas nákupného procesu a v potvrdení objednávky. Rovnako tak pred dokončením procesu nakupovania sa kupujúcemu poskytnú všetky informácie o jeho objednávke.
 8. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu 60,- EUR ( slovom sto EUR), Predávajúci si neúčtuje balné a poštovné, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom mieste a čase dodania Kupujúceho alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie alebo ak si Kupujúci objednáva tovar zo sekcie „Priesady“ alebo ak si Kupujúci objednáva tovar s doručením do inej krajiny ako je Slovenská republika.
 9. V prípade ak si Kupujúci objednáva „Priesady“ alebo „Sadenice“ nie je možná platba dobierkou a je povinný si zvoliť spôsob dopravy špeciálne určený na doručovanie priesad, označený ako „doručenie priesad“.

Článok V.
Dodacie podmienky.

 1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom e-obchodu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke tak, aby bol tovar doručený Kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru.
 2. Predávajúci informuje Kupujúceho o odoslaní tovaru elektronickou poštou ( e-mailom) na e-mailovú adresu , ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobným odberom v sídle predávajúceho. Tovar sa dodáva na adresu dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo do príslušnej pobočky Packeta, ktorú si zvolil Kupujúci v elektronickej objednávke. Kuriérska služba alebo Packeta bude telefonicky/SMS správou kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu alebo uloženia zásielky vo výdajnom mieste Packeta. V prípade ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu , ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej spoločnosti službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 4. Vlastnícke práva k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom- kuriérskou službou alebo vo výdajnom mieste Packeta protokol o zistených vedách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z toho dôvodu.
 6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 7. Tovar dodáva Predávajúci na území Európskej únie.
 8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, prípadne iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VI.
Dodacie podmienky. 

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.chillihell.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranné upraviť ( zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.chillihell.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.chillihell.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade ako sa na www.chillihell.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná napr.: ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „ 0 EUR“ alebo „ 1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
Článok VII.
Platobné podmienky. 

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledovných spôsobov platby:
1.1. Platba pri dodávke na Dobierku: Kupujúci pri tomto prípade platby zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi alebo na pobočkách Slovenskej pošty alebo vo výdajnom mieste Packeta ( v prípade platby pri dodávke tovaru na dobierku je účtovaný k cene tovaru a prepravy poplatok vo výške 1,20 EUR za dobierku, tak ako je uvedené v článku IV. VOP.1.2. Platba Vopred a to niektorým z nasledovných spôsobov:Prevod na bankový účet1.3. Platba Bankovým prevodom: Tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet Predávajúceho vedený vo Fio banka, a.s., na účet: IBAN SK91 8330 0000 0022 0212 4174, variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.1.4. Platba v sídle prevádzke Predávajúceho, pri preberaní tovaru, pri tomto spôsobe platby Kupujúci za objednaný tovar zaplatí bezhotovostným prevodom na bankový účet. 1.5 Platba prostredníctvom platobnej brány GB webpay, ktorú zabezpečuje spoločnosť Global Payments s.r.o.

Článok VIII.
Záručné podmienky a záručná doba.
 
 1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 mesiace. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra ( doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho (Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.
 5. Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. reklamáciou.
 6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.chillihell.sk

Článok IX.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia 

 1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
 
Článok X.
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy. 

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku ( v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § § ods. 1 písm. h zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení ( ďalej len „ Zákona na ochranu spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní ( slovom štrnástich dní) od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona na ochranu spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 2. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 4. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 5. V prípade, ak Predávajúci poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona na ochranu spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dní ( slovom štrnástich dní) dňoch odo dňa , keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona na ochranu spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 6. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 7. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 8. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu , ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 9. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 10. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 11. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 12. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 13. h) vykonávanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 14. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 15. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 16. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 17. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom , že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 18. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa, resp. podľa článku VIII. ods. 1 týchto VOP. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 ( slovom štrnástich dní) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr Podrobnejšie informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a práv a povinností zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku XI. a XII. týchto VOP.
 19. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môže dohodnúť na inom spôsobe platby; ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Článok XI.
Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa, resp. podľa článku VIII. ods. 1 týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:
 2. a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho (Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr) alebo
 3. b) zaslaním správy elektronickej pošty ( emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho chillifarma@chillihell.sk
 4. c) v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 5. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na www.chillihell.sk
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona na ochranu spotrebiteľa, resp. podľa článku VIII. ods. 1 týchto VOP.
 7. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručenia, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona na ochranu spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzatvorení zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy , nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách v platnom znení, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
 8. Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona na ochranu spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 9. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.
 
Článok XII.
Práva a povinnosti zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 ( slovom štrnástich dní) dní odo dňa doručenie oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby , ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúknutý Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 ( slovom štrnástich dní) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu Predávajúceho (Ing. Mária Pavlíková, Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr)
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
 
Článok XIII.
Ochrana osobných údajov.

 1. V prípade poskytovania služieb, predaju tovaru Predávajúcim ide o predaj tovaru, resp. dodanie služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci vykonaní objednávky na www.chillihell.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel registrácie, vykonania platnej objednávky, a uzatvorenie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu. Predávajúci poskytne osobné údaje uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosti, Slovenskej pošte, Slovenskej obchodnej inšpekcii, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnostiam zabezpečujúcim technickú podporu.
 2. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Osobné údaje bude Predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, v prípade registrácie bez dodania tovaru alebo služby budú osobné údaje zlikvidované 3 roky po registrácii. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 3. Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovanie osôb, ktoré nakúpili v e-shope alebo sa registrovali o akciách, novinkách, a zľavách dôležitých obchodných i marketingových aktivitách spoločnosti. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnostiam zabezpečujúcim technickú podporu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky môže využívať vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies. Pri oprávnenom záujme okrem práv uvedených v čl. XI. bode 2 máte aj právo namietať voči spracúvaniu kde je právny základ oprávaný záujem.
 4. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujete zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: chillifarma@chillihell.sk. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomí dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
 5. Predávajúci spracúva osobné údaje o dotknutej osobe na účely účtovníctva, vybavovania práv dotknutých osôb, reklamácií. Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.chillihell.sk v sekcii zásady ochrany osobných údajov.
 6. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
 
Článok XIV.
Alternatívne riešenie sporov.

 1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení ( ďalej len „ Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je: A) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo B) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR
( zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporou musí v zmysle § 12 ods. 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 2. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu, telefonický kontakt, ak ich má,
 3. b) presné označenie Predávajúceho,
 4. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 5. d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 6. e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 7. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie Predávajúceho ......... a ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva http://mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146956s a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci doloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Článok

XV.
Záverečné ustanovenia.

 1. Pri nákupe tovaru na www.chillihell.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.chillihell.sk. Ochrana počítača prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.chillihell.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.chillihell.sk.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.chillihell.sk
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.chillihell.sk.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy budú prednostne riešiť formou zmieru.
 8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.
 Vo Veľkom Kýry dňa 1.10.2021