AKCIA!!! DORUČENIE ZADARMO pri objednávke nad 39,90€ (prostredníctvom Packeta/Zásielkovňa).

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


Ing. Mária Pavlíková, Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr

IČO: 51831180, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, č.: 440-38422

pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom webového sídla predávajúceho (www.chillihell.sk)

 


Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Podnikateľ Ing. Mária Pavlíková, Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr, IČO: 51831180, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, č.440-38422, tel.č.+421940134777, email: chillifarma@chillihell.sk týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) a
  • so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
  • so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
  • so zákonom č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o potravinách“), ako aj
  • so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, výlučne v prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľ,
  • so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov výlučne v prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba,
  • ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzkarni predávajúceho a zároveň je zverejnený na webovom sídle Predávajúceho (www.chillihell.sk).
 4. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je Kupujúcim podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu Tovaru v súlade s ustanovením § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude Kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


  Čl. 2

  Zodpovednosť za vady a záruka

  1. Na zodpovednosť za vady Tovaru uvedenom v ustanovení Čl. 1 ods. 3 písm. b) VOP, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú príslušné právne predpisy, najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  2. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je Kupujúcim podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu Tovaru v súlade s ustanovením § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude Kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  3. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré má pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o Tovar, ktoré sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Predávajúci ďalej nezodpovedá najmä za vady Tovaru spôsobené Kupujúcim alebo inými osobami alebo skutočnosťami na strane Kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Tovaru Kupujúcim).
  4. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý Tovar, záručná doba je 12 mesiacov. Najneskôr však záručná doba skonči uplynutím lehoty určenej výrobcom, teda dobou exspirácie, resp. dátumom spotreby alebo dobou minimálnej trvanlivosti vyznačenej na Tovare, resp. na jeho obale alebo príbalovom letáku k nemu pripojenom. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.
  5. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  6. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru alebo má právo odstúpiť od Zmluvy.
  7. Ak Tovar predávaný za nižšiu Kúpnu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
  8. Ak Predávajúci pri kúpe Tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému Tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na Kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne Kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci Kupujúceho neupozornil, je Kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
   


  Čl. 3

  Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia)

  1. Reklamácia Tovaru v rámci záručnej doby sa uplatňuje u Predávajúceho. Reklamáciu Tovaru má Kupujúci právo uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie na adresu prevádzky Predávajúceho Ing. Mária Pavlíková, Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie na e-mailovú adresu Predávajúceho chillifarma@chillihell.sk. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Predávajúcemu doručená reklamácia. Uplatnenie reklamácie musí obsahovať:
   • meno a priezvisko Kupujúceho,
   • trvalé bydlisko Kupujúceho,
   • e-mailovú adresu Kupujúceho,
   • telefonický kontakt Kupujúceho,
   • bankový účet Kupujúceho vo formáte IBAN,
   • identifikáciu reklamovaného Tovaru,
   • špecifikáciu a opis reklamovanej vady Tovaru,
   • uprednostňovaný spôsob vybavenia reklamácie Kupujúcim.
  2. Spolu s doručením reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení, najneskôr do 5 pracovných dní, je Kupujúci povinný v rámci záručnej doby doručiť reklamovaný Tovar na adresu prevádzky Predávajúceho Ing. Mária Pavlíková, Novozámocká 601/91, 94107 Veľký Kýr. V rámci reklamácie je okrem iného potrebné uviesť reklamovanú vadu Tovaru a Kupujúcim uprednostňovaný spôsob vybavenia reklamácie. Pri predkladaní Tovaru na reklamáciu:
   • je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Tovar bol kúpený u Predávajúceho,
   • je potrebné, aby Tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (najmä fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, nespotrebovaný, neporušený obal, a iné),
   • v prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
  1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania:
   • odovzdaním opraveného Tovaru,
   • výmenou Tovaru,
   • vrátením Kúpnej ceny Tovaru,
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
   • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
   • jej odôvodnené zamietnutie.
  2. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy Tovaru, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať Tovar na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
  4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
  5. Predávajúci komunikuje s Kupujúcim ohľadom reklamácie e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v uplatnení reklamácie, prípadne telefonicky alebo poštou na adresu uvedenú Kupujúcim v uplatnení reklamácie. V prípade vybavenia reklamácie vyplatením Kúpnej ceny Tovaru alebo poskytnutia primeranej zľavy z Kúpnej ceny Tovaru, vyplatí túto finančnú čiastku Predávajúci na bankový účet Kupujúceho uvedený v uplatnení reklamácie.
  6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
  7. Doba od uplatnenia reklamácie sa do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Kupujúcemu, do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene reklamovaného Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Kupujúcim. Ak dôjde k výmene súčasti Tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť Tovaru záručná doba znova od prevzatia novej súčasti Tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovaru, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Tovaru Kupujúcemu; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý Tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 12 mesačnej záručnej dobe.
  8. Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Uvedené náklady je Kupujúci povinný uplatniť analogicky spôsobom, akým uplatnil reklamáciu reklamovaného Tovaru. Existenciu uvedených nákladov je Kupujúci povinný predložiť daňovými dokladmi, ktoré preukazujú odôvodnenosť a výšku vzniknutého nákladu. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Kupujúcemu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, budú uhradené Kupujúcemu na základe osobitnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
   


  Čl. 4

  Záverečné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. novembra 2020.
  2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť alebo dopĺňať jednostranne na základe svojho rozhodnutia. Zmeny a doplnenia tohto reklamačného poriadku, ktoré sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho www.chillihell.sk